Πως διαχειρίζομαι την anonymous FTP πρόσβαση;

AA-00423

Μέσα από το λογισμικό Plesk μπορούν να ενεργοποιηθούν οι δυνατότητες anonymous FTP σε μία εικονική φιλοξενία. Το Anonymous FTP έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ανοιχτό κι όμως ελεγχόμενο περιβάλλον για τους επισκέπτες του domain για να κατεβάζουν και/ή να ανεβάζουν αρχεία  προς και από τον λογαριασμό του domain.

Οι χρήστες θα μπορούν να μπαίνουν στο ftp.’domain name’ με το standard anonymous user name και οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης. Το Plesk επιτρέπει την εγκατάσταση και την οριοθέτηση του εισερχόμενου χώρου αρχείων ,του αριθμού των συνδεδεμένων χρηστών και του εύρους κίνησης δεδομένων. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν επιτρέπεται τη χρήση του  anonymous FTP και να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες οριοθέτησης μέσα στη  διεπαφή συνετά. Αν η εγκατάσταση σας υπερβεί τα όρια, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τους πόρους του server καθώς και υπέρβαση του εύρους χρησιμοποίησης.

Σημείωση: Μπορείτε να εγκαταστήσετε anonymous FTP μόνο για domains που έχουν physical hosting ρυθμισμένο σε Ιδιωτική (exclusive) IP.

Για να εγκαταστήσετε Anonymous FTP: 

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  Anonymous FTP στη σελίδα διαχείρισης του domain . Εμφανίζεται η σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού Anonymous FTP.

2. Εξ’ ορισμού οι δυνατότητες  του anonymous FTP είναι απενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε το anonymous FTP επιλέξτε το εικονίδιο ενεργοποίησης  Enable .

3. Επιλέξτε το checkbox δίπλα στη φράση « Allow uploading to incoming directory » για να μπορούν οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στον anonymous FTP δικτυακό τόπο και  να ανεβάζουν αρχεία στον εισερχόμενο κατάλογο .

4. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργήσουν υποκαταλόγους μέσα στον εισερχόμενο κατάλογο, επιλέξτε το checkbox « Allow creation of directories in the incoming directory».

5. Για να επιτρέψετε το κατέβασμα από τον εισερχόμενο κατάλογο, επιλέξτε το checkbox  « Allow downloading from the incoming directory».

6. Αποεπιλέγετε το πεδίο «Unlimited» στο πεδίο « Limit disk space in the incoming directory» για να ορίσετε εσείς χώρο δίσκου στον εισερχόμενο κατάλογο. Μετά εισάγετε το χώρο δίσκου, σε Kilobytes, που επιθυμείτε να έχετε για τον εισερχόμενο κατάλογο.

7. Αποεπιλέγετε το πεδίο«Unlimited» στο πεδίο «Limit number of simultaneous connections» για νμα ορίσετε όριο στον αριθμό χρηστών που μπορούν να είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στο anonymous FTP δικτυακό τόπο. Μετά εισάγετε τον αριθμό των επιτρεπόμενων συνδέσεων.

8. Αποεπιλέγετε το πεδίο «Unlimited» στο πεδίο «Limit download bandwidth for this virtual FTP domain». Στη συνέχεια εισάγετε το μέγιστο επιτρεπτό όριο κίνησης δεδομένων, σε Kilobytes per second .

9. Επιλέξτε  OK για να υποβάλλετε τις αλλαγές.