Μετέφερα το Joomla μου από άλλο πάροχο και παίρνω ESS ERROR : load error: failed to find /templates/*/less/typography.less

AA-00588

Απλά διαγράψτε την Cache του Joomla σας από το Admin >  Maintainence > Clear cache (για Joomla 2.5) ή System > Clear cache (για Joomla 3).

Αλλιώς μπορείτε να διαγράψετε την Cache και από το Plesk > File Manager >  httpdocs / cache / template_name και διαγράφοντας τα περιεχόμενα του φακέλου με το όνομα του template που τρέχει στο Joomla site σας.