Αποστολή e-mail από φόρμες με SMTP authentication - ASP.NET

AA-00686

Για να στείλετε email από την φόρμα επικοινωνίας ή παραγγελίας του ASP.NET website σας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο του SMTP Authentication.


Έτσι ο server μας θα επαληθεύσει ότι η φόρμα σας έχει το δικαίωμα να στείλει email διαμέσω του server και θα της επιτρέψει την αποστολή του email στον/στους παραλήπτη/τες που θα ορίσετε.

Αυτό μπορείτε να το πετύχετε με το System.Net.Mail  είναι το namespace που χρησιμοποιείται για την αποστολή email, αν έχετε .NET Framework 2.0 (ή νεότερη έκδοση).

Απλά εισάγετε τον παρακάτω κώδικα σε ένα αρχείο mail.aspx και αλλάξτε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να συμφωνούν με τις ρυθμίσεις του Server σας.

Language C#

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<%@ Import Namespace="System.Net" %>
 <%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %>
  
<script language="C#" runat="server"> 
    
   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            MailMessage mail = new MailMessage(); 
               
            mail.From = new MailAddress ( "sender@domain.tld" ); 
            mail.Subject = "This is a test message" ; 
            mail.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
            mail.Body = "If you can see this mail, your SMTP service is working" ; 
            mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
            mail.To.Add( "receiver@domain.tld" ); 
            SmtpClient smtp = new SmtpClient( "mail.domain.tld" ); 
    
            NetworkCredential credential = new NetworkCredential ("auth_user@domain.tld" , "***********"); 
            smtp.Credentials = credential; 
            smtp.Port = 587; 
            smtp.Send(mail);} 
</script> 


----------------------------------

Language VB.net

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<%@ Page Language="VB" %> 
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %> 
<script runat="server"> 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
        Dim strFrom = "sender@domain.tld"  ''IMPORTANT: This must be same as your smtp authentication address.
        Dim strTo = "receiver@domain.tld" 
        Dim MailMsg As New MailMessage(New MailAddress(strFrom.Trim()), New MailAddress(strTo)) 
        MailMsg.BodyEncoding = Encoding.Default 
        MailMsg.Subject = "This is a test" 
        MailMsg.Body = "This is a sample message using SMTP authentication" 
        MailMsg.Priority = MailPriority.High 
        MailMsg.IsBodyHtml = True 
        'Smtpclient to send the mail message 
 
        Dim SmtpMail As New SmtpClient 
        Dim basicAuthenticationInfo As New System.Net.NetworkCredential("auth_user@domain.tld", "***********") 
    ''IMPORANT:  Your smtp login email MUST be same as your FROM address.
 
        SmtpMail.Host = "mail.domain.tld" 
        SmtpMail.UseDefaultCredentials = False 
        SmtpMail.Credentials = basicAuthenticationInfo 
 
        SmtpMail.Send(MailMsg) 
        lblMessage.Text = "Mail Sent"     
    End Sub 
</script> 
<html> 
<body> 
    <form runat="server"> 
        <asp:Label id="lblMessage" runat="server"></asp:Label> 
    </form> 
</body> 
</html> 


Έτσι λοιπόν γίνεται το SMTP Authentication μέσα από σελίδες ASP.ΝΕΤ