Πρόβλημα με online πληρωμές Viva Payments

AA-00737

Αν το ηλεκτρονικό σας κατάστημα παρουσιάζει αδυναμία ολοκλήρωσης παραγγελιών μετά την πληρωμή (checkout) με την Viva Payments, τότε δοκιμάστε την παρακάτω αλλαγή στον κώδικα σας:

curl_setopt($session, CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST, 'TLSv1');

σε:

define('CURL_SSLVERSION_TLSv1', 1);
curl_setopt( $session, CURLOPT_SSLVERSION, CURL_SSLVERSION_TLSv1);