Μήνυμα "Unknown cipher in list: TLSv1" κατά την πληρωμή σε Magento

AA-00738

Πρόβλημα με online πληρωμές Magento

Αν το Magento σας παρουσιάζει πρόβλημα πληρωμής με σφάλμα Unknown cipher in list: TLSv1, τότε δοκιμάστε την παρακάτω αλλαγή στον κώδικα σας.

Στο αρχείο /downloader/lib/Mage/HTTP/Client/Curl.php αντικαταστήστε τη γραμμή:

$this->curlOption(CURLOPT_SSLVERSION, CURL_SSLVERSION_TLSv1);

της makeRequest με αυτή:

define('CURL_SSLVERSION_TLSv1', 1); 
$this->curlOption(CURLOPT_SSLVERSION, CURL_SSLVERSION_TLSv1);