Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι σημαίνει το domain status "ClientRenewProhibited"

Η κατάσταση ClientRenewProhibited ανατίθεται σε ένα όνομα χώρου από τον Καταχωρητή του και σημαίνει ρητά ότι δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Domains με τον κωδικό αυτό περιλαμβάνονται στα αρχεία ζώνης και μπορούν να ενημερώνονται, η μεταφορά ή διαγραφούν.

Είναι ίδιο με το ServerRenewProhibited με τη διαφορά ότι αυτό εφαρμόζεται απευθείας από το Μητρώο ICANN.