×

Προστασία προσωπικών δεδομένων & συναλλαγών

Εισαγωγή

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο dnHost και επωνυμία "Αντ. Ουμπαβίσιους - Φαραζούμης Ιωάν. Ο.Ε.", είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου και στο εξής θα αναφέρεται ως "η Εταιρία" ή "DNHOST". Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων της DNHOST αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας. Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί η Εταιρία αλλά και στους απλούς επισκέπτες των ιστοχώρων της.

Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

Η DNHOST τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η DNHOST λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει δηλώσει στην σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών προς την DNHOST σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η DNHOST δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

Αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών είναι η δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας των δεδομένων επικοινωνίας. H συνεχής εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής αποτελεί κριτήριο ακεραιότητας για την DNHOST, αφενός σε ότι αφορά την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, αλλά και ως προς το προσωπικό της εταιρείας, η ακεραιότητα του οποίου είναι αναμφισβήτητη.

Η Πολιτική Ασφάλειας της DNHOST, έχει ως γνώμονα τις σχετικές διατάξεις τόσο του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, καθώς και το Π.Δ. 47/2005), όσο και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://dnhost.gr, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

  • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 "περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
  • και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ),

συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Η DNHOST, στα πλαίσια λειτουργίας του δικτυακού της τόπου https://dnhost.gr δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από τον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, πλην δικαστικής ή εισαγγελικής παρέμβασης.

Η DNHOST δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.

Ειδικότερα, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την DNHOST συνίστανται κυρίως στα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των σχετικών συναλλακτικών σχέσεων. Σκοποί της επεξεργασίας είναι η λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης με τους λήπτες των υπηρεσιών. Η DNHOST επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ως άνω στοιχεία για τη δημιουργία συγκεντρωτικών εκθέσεων ή στατιστικών, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες εκθέσεις δεν θα περιέχουν αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα.

Ο σχεδιασμός της προστασίας των δεδομένων αφορά την συλλογή των δεδομένων από τους πελάτες, την αποθήκευση των δεδομένων, την μετάδοση των δεδομένων που ζητούνται από τους πελάτες αλλά και την διαχείριση των δεδομένων από τους υπαλλήλους της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Πολιτική Ασφάλειας της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι η DNHOST δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών της. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες του https://dnhost.gr και τις υπηρεσίες του website της DNHOST προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η DNHOST ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της DNHOST και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης με την DNHOST, εφ΄όσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον πελάτη.

Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δεν απαιτείται ο επισκέπτης να υποβάλει στον παρόντα δικτυακό τόπο προσωπικά στοιχεία για να τον χρησιμοποιήσει. Κατ' εξαίρεσιν ζητούνται προσωπικά στοιχεία κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί την απόκτηση ή δοκιμή των εταιρικών υπηρεσιών καθώς και κατά την περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μέρος σε κάποια από τις ενημερώσεις (πχ newsletter), εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Κατά την επίσκεψη του χρήστη στις σελίδες της DNHOST και κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες της είναι πιθανό να του ζητηθεί να δηλώσει στοιχεία που τον αφορούν (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες (κατοχύρωση domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ.) για λογαριασμό του αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ώστε να ενημερώνεται για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και την κατάσταση του λογαριασμού και των παραγγελιών του. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην DNHOST χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης.

Όταν ο Πελάτης στέλνει στην DNHOST ένα ερώτημα ή αίτημα μέσω διαδικτύου, η όποια πληροφορία της παρέχει χρησιμοποιείται από την Εταιρία για να απαντήσει ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Η DNHOST θεωρεί απόρρητη τα αιτήματα που συμπληρώνουν οι πελάτες της και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνουν διαμέσω των υπηρεσιών της. Η DNHOST δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό της ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου:

  • να προστατεύονται τα δικαιώματα, η περιουσία και η ασφάλεια της Εταιρίας και των Πελατών της
  • να προστατευθεί ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites της DNHOST

Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιος Πελάτης δηλώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες -καθώς επίσης και η διεύθυνση IP του χρήστη- θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας τυχόν διαταχθεί. Οι εργαζόμενοι της DNHOST μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Επίσης, αν κάποιος Πελάτης ζητήσει έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην λειτουργία του ιστότοπού του, του domain name του ή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο το εύρος των τεχνικών και διαδικτυακών πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του Πελάτη.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για την κατοχύρωση ονομάτων χώρου ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ κατάληξης (πχ .GR, .COM, .EU και όλων των άλλων διεθνών καταλήξεων/gTLDs) είναι απαραίτητη η συμπλήρωση πραγματικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και η επικαιροποίησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το Μητρώο διατηρεί λανθασμένα, ανακριβή ή παλιά στοιχεία και τότε δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Καταχωρούμενο, ο οποίος μπορεί να χάσει το Όνομα Τομέα του. Εάν ο Κάτοχος δώσει εσκεμμένα ανακριβή στοιχεία, τότε παραβιάζει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης Ονομάτων Χώρου και μπορεί και σε αυτή την περίπτωση να χάσει το Όνομα Τομέα του.

  • Στα ονόματα χώρου με κατάληξη .COM, .NET, .ORG κτλ. τα δεδομένα αυτά διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο κατόπιν αναζήτησης των στοιχείων καταχώρησης ενός ονόματος χώρου (domain name whois) που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των καταχωρητών gTLD's. H αναζήτηση WhoIs είναι η δυνατότητα αναζήτησης για κάθε κατοχυρωμένο όνομα domain στον κόσμο και περιλαμβάνει τα ονόματα, τις διευθύνσεις και άλλα στοιχεία των κατόχων τους. Ο οργανισμός Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) απαιτεί από τους πιστοποιημένους καταχωρητές να δημοσιεύουν αυτές τις πληροφορίες στα αποτελέσματα αναζητήσεων WhoIs, μόλις ολοκληρωθεί η κατοχύρωση του domain.
  • Στα ονόματα χώρου με κατάληξη .EU, όταν ο Κάτοχος είναι ιδιώτης (φυσικό πρόσωπο) τα στοιχεία επικοινωνίας του Καταχωρουμένου που κοινοποιούνται περιορίζονται στη διεύθυνση e-mail (εκτός εάν ο Κάτοχος ζητήσει κάτι διαφορετικό), ενώ τα στοιχεία των Νομικών Προσώπων είναι πλήρως διαθέσιμα στο σχετικό Whois (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax & διεύθυνση e-mail του Καταχωρουμένου, όνομα τεχνικού υπευθύνου).
  • Στα ονόματα χώρου με κατάληξη .GR γίνεται απόκρυψη των στοιχείων καταχώρησης (φυσικών και νομικών προσώπων) η οποία παρέχεται δωρεάν από το Ελληνικό Μητρώου Ονομάτων Χώρου.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις των ιστότοπων Whois των κεντρικών Μητρώων ονομάτων χώρου:

Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί τη δημόσια εμφάνιση στο διαδίκτυο των στοιχείων καταχώρησης των gTLD ονομάτων χώρου (.com, .net κτλ) που έχει καταχωρήσει μέσω της dnHost, μπορεί να αιτηθεί για απόκρυψη τους (Whois privacy/domain id protection), με το ανάλογο κόστος που είναι αναρτημένο στον εταιρικό τιμοκατάλογο, όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Έτσι, αντί των αληθινών στοιχείων καταχώρησης δημοσιεύονται στοιχεία τρίτου μέρους που λειτουργούν σαν ανακατευθύνσεις/ψευφώνυμα των πραγματικών.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Ορισμένα τρίτα μέρη μπορεί να έχουν νόμιμους λόγους να ζητήσουν την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν κοινοποιηθεί στο εκάστοτε WHOIS, αλλά τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από το Μητρώο για εσωτερική του χρήση. Το τρίτο μέρος μπορεί να ζητήσει την αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων συμπληρώνοντας μια σχετική αίτηση. Πρόσβαση στα δεδομένα θα παρέχεται σε τρίτο πρόσωπο που κάνει την αίτηση, μόνο εάν πληροί όλες τις προαπαιτήσεις ή εάν δοθεί αντίστοιχη εντολή στο Μητρώο από δικαστική αρχή εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της χώρας στην οποία εδρεύει ο Καταχωρητής του ονόματος χώρου.

Στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ., στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η DNHOST συμμορφώνεται όπως ο νόμος ορίζει στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής απόφασης, απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης ανεξάρτητης αρχής χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του συνδρομητή, εκτός αν άλλως ορίζει νόμο ή δικαστική απόφαση. Η DNHOST τηρεί τη νόμιμη διαδικασία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.

Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης χρήστη στο site της DNHOST, οι σελίδες τις οποίες βλέπει, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, "φορτώνονται" (κατεβαίνουν) στον Υπολογιστή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) μέσω των οποίων ο server της DNHOST αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site της DNHOST ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ασφάλεια/Απόρρητο Συναλλαγών

Κρυπτογράφηση δεδομένων

Η DNHOST παρέχει τη δυνατότητα Καταχώρησης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης domain names, παραγγελίας υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας ιστοσελίδων και συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, με άμεση χρέωση της πιστωτικής κάρτας, σε περιβάλλον ισχυρής κρυπτογράφησης 256bit, με την εγγύηση της τράπεζας Eurobank-Ergasias.

Το Εxtended Validation (EV) SSL πιστοποιητικό ασφαλείας που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας, έχει εκδοθεί από την Thawte Ιnc. (τη μεγαλύτερη εταιρία έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας SSL στον κόσμο), γεγονός που σημαίνει ότι η ύπαρξη της εταιρίας μας στη σημερινή της μορφή έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα μετά από πολλαπλούς ελέγχους της Thawte και όλα τα στοιχεία μας έχουν πιστοποιηθεί με επιτυχία.

Η ασφάλεια του προγραμματιστικού κώδικα που χρησιμοποιεί η εταιρία στις ιστοσελίδες της και η χρήση του SSL, εξασφαλίζoυν τη φερεγγυότητα και την αποδεδειγμένα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της DNHOST αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τους πελάτες της, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές τους ONLINE με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εγγύηση.

Τα δεδομένα των πελατών της DNHOST διακινούνται με ισχυρή κρυπτογράφηση και δεν είναι προσβάσιμα από κανένα κακόβουλο χρήστη, δεδομένου ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης και τους αποθηκεύει σε ασφαλή τοποθεσία. Περισσότερα για την ασφάλεια των συναλλαγών στους ιστότοπους της Εταιρίας.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στα websites της DNHOST.

Η DNHOST διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και το Ελληνικό Δίκαιο.

Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του δικτυακού τόπου https://dnhost.gr κατά το νόμο 2472/97 είναι η DNHOST, Μεγ. Βασιλείου 10, 11854, Αθήνα.